ristojkoivula

"Kaikenteoria" - väärin asetettu kysymys?

 

 

Sanalla teoria on kaksi filosofista merkitystä:

 

a) löysempi laaja merkitys: teoria on mielipiteiden, käsitteiden ja ideoiden kompleksi jonkin ilmiön (erityistesti työtoiminnon) selittämikseksi ja tulkitsemiseksi.

Tällaisena tämä laajempi merkitys on kyseisen työn tai muun ilmiön käytännön, erottamaton dialektinen vastakohta, jotka vastakohdat suhtautuvat kuin ´ideaalinen ja materiaalinen´.

 

Toinen, suppea, tieteellinen, looginen merkitys on

b) teoria on "tieteellisen tiedon järjestelmän korkein ja korkeimmin kehittynyt muoto; se tarjoaa  lain-alaisuuksien ja olemuksellisten suhteiden integraalisen esityksen todellisuuden aluueesta, joka muo-dostaa teorian kohteen (objektin)", tosin sanoen se heijastaa kohdettaan kokonaisuutena. Lenin kir-joitti, että "tiedon teorian muodossa pitää näyttää näyttää kohde välttämättömyydessä, sen kaikin- puolisissa suhteissa".Rakenteeltaan teoria on sisäisesti differentioitunut mutta integraalinen, yhtenäi- nen tietosysteemi. Teorialle on ominaista, että elementit ovat loogisesti riippuvaisia toistaan, ja että teorian sisältö voidaan dedusoida, päätellä jostakin joukosta primitiivisempiä väittämiä ja käsitteltä määrättyjen loogisten ja metodisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

Samoin kuin väittämä (propositio) teoria tässä merkityksessä on tosi tai epätosi, eli heijastaa koh-dettaan parhaalla mahdollisella tavalla oikein tai sitten ei, ja tässä suhteessa myös olla empirisesti ym. testattavissa paikkansapitävyydeltään. Muuten se ei ole teoria tässä merkityksessä ollenkaan.

Teoria suppeassa merkityksessä on ns. looginen ajattelumuoto eli juuri tiedonkokonaisuus, jolla on kokonaisuutena ominaisuus olla tosi tai epätosi, kehittynein sellainen. Muita sellaisia ovat väit-tämä, käsite ja päätelmä (inference). Sen sijaan esimerkiksi idea eli sellaisen kohteen tiedollinen malli, joka vasta aiotaan toteuttaa tai sen esikuva löytää materiaalisesta todellisuudesta, ei ole ajattelumuoto (vaikka Hegel muuta väittikin), sillä se voi koostua monien eri tieteenalojen erillisistä väittämistä ja ja käsitteistä ja päätelmistä ja teorioista, joista osa voi olla tosia ja toinen osa epätosia.

Fysikaalisen teorian kohteena on objektiivinen materiaalinen oliojoukko, objektijoukko, joka noudattaa sen kuvaamia lainalaisuuksia.

Fysiikka on ns. eksakti tieteenala, joka koostuu loogisista määrällisesti laskennallisista teorioista.

" Physics is the science that studies the simplest and most general regularities underlying natural phenomena, the properties and structure of matter, and the laws governing the motion of matter. Its concepts and laws therefore constitute the basis of all the natural sciences. Physics is an exact science that studies the quantitative regularities of phenomena. ... "


Tämä tarkoittaa mm. että mikään teoria ei kuvaa olioidensa kaikkia mahdollisia piirteitä ja ominai-suuksia luonnossa, ainakaan oikein: aina jää myös satunnaisia ja epäolennaisia, aivan muualta kuin olion olemuksesta seuraavia piirteitä.

Se tarkoittaa myös että teorioissa aon aina ainakin jotakin, jota ei ole itse objektiivisessa tgodellisuudessa - ainakin sitä muodollista logiikkaa!

Tieteelliset käsitteet määritellään ja rajataan kussakin teoriassa konkreettisesti erikseen: niiden EI tarvitse olla naapuriteoriossa aivan samat, ja silloin kun ne  eivät ole samat, on kysessä eri teo-riat. Tuollaisetkin teoriat liittyvät toisiiinsa rajapinnoilla, mutta teoriasta toiseen ei voida päätellä loo-gisesti täysin pitävästi, mikä taas ei eri teorioiden kyseessä olle välttämättä tarkoita, että jompi-kumpi tai molemmat olisi väärä tai epätosi. (Tosi teoria voi tuttaa yksittäisen satunnaisen epätoden lauseen, mm. koska kailla teorioilla on pätevyysalueensa, sovellettavuutensa rajat.)

Kysymys siitä, kuinka monta eri teoriaa fysiikassa tarvitaan, riippuu siitä, kuinka paljon si-sällöltään toisistaan todella riippumattomia olio(tyyppi)joukkoja todella objektiivisesti (ha-vaintojemme ja käytäntöjemme piirissä). Niitä voi olla yksi, viisi -tai vaikka rajaton määrä, kun riitävän kauaksi mennaan varuudessa ja ajassa.

 

[Otan yhden esimerkin: JOS olisi pystytty osoittamaan, että Higgsin bosonia EI OLE, kuten ennus-tivat mm. Stephen Hawking, Lawrence M. Krauss ("sipuliversumiteoria": oliot peräisin ERI "alkupau-kuista")) (ja minä niin viimestä päälle hyvin kuin higgsi periaatteessa dialektiseen materialismiin so-piikin), niin se olisi tarkoittanut, että sähköheikko/vahva-voimia ja hitaus-gravitaatio-ilmiöitä EI kuvaa (eikä tule kuvaamaan) YKSI teoria. Nyt olkoon se/ne hiukkaset siellä 125 GeV:n energiatasolla mitä hyvänsä, yhteisen teorianmahdollisuus on olemassa ja todennäköinen, mitä vahvistaa gravitaatioaaltojen olemassaolo ja liikkuminen valonnopeudella.]Teorioiden muodollista logiikkaa ei hyväskytä yhteiseksi materiaaliseksi lainalaisuudeksi: se on ajat-telun ja kielen lainalaisuus, jolla ei tarvitse olla muita kuin korkeintaan ihmisen luomia vastineita materiaalisessa todellisuudessa.

Kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuusteoria eivät muodosta yhtä fysiikan teoriaa. Jos ne saatai-siin huomenna yhdistettyä uhdeksi teoriaksi, se ei tarkoita, etteikö vastaavanalsia gäppejä kuitenkin olisi jossakin muualla. Sellaisia voi materian organisaatiossa on alaspäin (perustavampaan, yksin-kertaisempaan, "piilomuuttujaan"), sivulle päin, ja "ylöspäin", kemiaan ja biologiaan päin (en tarkoita mitään "vitalismia").

Kavnttimekaniikan ja YST:N yhdistäminen EI tarkoittaisi "kaiken selittämistä".

 

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005814176.html?share=6410c2950f6c87cfa43a05840cba130d

 

" Kaiken teoria on Graalin malja, joka selittäisi koko universumin – Riittääkö aika sen löytämiseen?

 

Jos kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuusteoria saataisiin toimimaan yhteen, fysiikka olisi valmis. Kosmologi Syksy Räsänen selittää, millainen kuilu niiden välillä ammottaa.

 

44afe38c4c704b6fbc7370f84b2d79c3.jpg

Kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria puhuvat eri kieltä. (KUVA: Kimmo Taskinen / HS)

Jose Riikonen

Julkaistu: 4.9. 2:00 , Päivitetty: 4.9. 8:14

1980-luvulla oltiin aika varmoja, että peli alkaa olla selvä.

Fysiikan saralta ilmestyi runsaasti artikkeleita siitä, kuinka ihan pian syntyy teoria, josta voimme johtaa kaikki luonnonlait.

Puhutaan kaiken teoriasta, fysiikan Graalin maljasta. Siitä voisi johtaa kaiken aina pikku kvanteista yleiseen suhteellisuusteoriaan ilman ristiriitaisuuksia.

Fysiikan kyvyssä selittää maailmaa on nimittäin valtava aukko. Moni uskoo, että se on mahdollista täyttää, mutta ihmiskunta ei ehkä ehdi tehdä sitä ennen kuin aikamme loppuu.

Helsingin yliopiston tutkija, kosmologi Syksy Räsänen havainnollistaa kaiken teorian ongelmaa nostamalla vasemman kätensä vasemmalle ylös ja oikean kätensä oikealle ylös.

Toisessa kädessä on kvantti­mekaniikka, toisessa yleinen suhteellisuus­teoria. Kaiken teoriassa on kysymys käsien välisen kuilun täyttämisestä.

”Näistä teorioista periaatteessa voi johtaa kaikki fysiikan asiat, mutta ne ovat erillään olevat kaksi teoriaa”, Räsänen sanoo.

Kvanttimekaniikka kuvaa asioita kaikkein pienimmässä mittakaavassa. Sitä tarvitaan esimerkiksi atomin luonteen ymmärtämiseen.

Yleinen suhteellisuusteoria taas kuvaa aika-avaruutta, gravitaatiota eli painovoimaa sekä maailmankaikkeutta kokonaisuutena.

3d5cbda8d7114aa19d7a629c0ab83c2f.jpg

Syksy Räsänen ei ole tieteellisen penaalin kaikkein terävimpiä kyniä...

https://www.tiede.fi/keskustelu/45601/ketju/rasanen_sekoilee_fysikaalisessa_analogiassaan_tahdosta

Ongelma on vähän sama kuin riitelevällä avioparilla.

Ongelma ei ole vain siinä, että pieni ei sovi yhteen suuren kanssa. Tilanne on vähän sama kuin riitelevällä avioparilla: kumpikaan ei pysty ymmärtämään, mitä toinen sanoo.

Kvanttimekaniikka ei nimittäin ole niin sanottua klassista fysiikkaa, jota yleinen suhteellisuus­teoria on. Kvanttimekaniikan avulla ei ole mahdollista kuvata yleisen suhteellisuusteorian kuvaamaa aika-avaruutta.

Kysymys on pitkälti vuorovaikutuksista.

Vuorovaikutuksia ovat sähkömagneettinen vuorovaikutus, vahva vuorovaikutus, heikko vuorovaikutus ja gravitaatio.

Näistä gravitaatio on ongelmallinen, sillä se ei tule juttuun kvanttimekaniikan kanssa. Muut vuorovai-kutukset ovat ikään kuin suljettuja kenttiä välittäjähiukkasineen. Niissä kvanttifysiikan säännöt toimivat.

”Gravitaatiossa välittäjä on aika-avaruus itse”, Räsänen sanoo ja havainnollistaa taas käsillään.

”Minun käteni aiheuttavat liikkuessaan pienen häiriön aika-avaruuteen, ja muut kappaleet reagoivat siihen muutokseen.”

Se on vuorovaikutusta, mutta gravitaation vuorovaikutusominaisuudet ovat ihan erilaisia kuin muissa vuorovaikutuksissa. Muissa vuorovaikutuksissa hiukkaset ovat välittäjiä. Gravitaatiota välittävää hiukkasta ei ole löydetty.

Toinen ongelma on se, että kvanttimekaniikka on lähtökohtaisesti epädeterminististä, toisin kuin klassinen fysiikka. Epädeterministinen tarkoittaa, että asiat eivät ole ennustettavissa.
 

Kvanttifysiikassa hiukkasten liikkeitä ei voida laskea varmasti.

Klassisessa fysiikassa – esimerkiksi suhteellisuusteoriassa tai Newtonin mekanii-kassa – lähtökohta on, että jos tiedetään alkutilanne, voidaan ennustaa, mitä tapahtuu. Kappaleet liikkuvat fysiikan lakien mukaan.

Kvanttifysiikassa hiukkasten liikkeitä ei voida laskea varmasti. Niiden käyttäytymistä ennustetaan vain tietyllä todennäköisyydellä.

Koska teorioita ei ole onnistuttu yhdistämään, on ryhdytty kehittämään teorioita, jotka voisivat selittää asiaa.

Aika-avaruus voisi esimerkiksi koostua jonkinlaisista ”aika-avaruuden atomeista” tai hiukkasista, jotka välittävät gravitaatiovuorovaikutusta.

Näiden hiukkasten liikkeitä täytyisi – ehkä – yrittää kuvata kvanttimekaanisesti, jotta kvanttiteoria ja yleinen suhteellisuusteoria juttelisivat keskenään.

Ongelma on siinä, että jos aika-avaruus koostuisi tällaisista hiukkasista, ne olisivat niin pieniä, että niitä ei mitenkään voisi havaita kuviteltavissa olevilla laitteilla.

Samaan ongelmaan kytkeytyy säieteoria. Se on syy, miksi 1980-luvulla jo hierottiin käsiä ja arveltiin, että pian kaiken teoria on valmis. Säieteoria vaikutti niin lupaavalta.

Teorian idea on, että alkeishiukkaset ovat pienen pienten säikeiden värähtelyä.

”Ne olisivat luultavasti protoniin samassa suhteessa pieniä kuin protoni on pieni suhteessa maapalloon.”

Aika-avaruus koostuisi näistä säikeistä samaan tapaan kuin aine koostuu atomeista.

Säieteoriassa on kuitenkin iso mutta.

”Maailmankaikkeus, jota säieteoria kuvaa, on sellainen, jossa on kymmenen ulottuvuutta, jossa gravitaatio ei ole samanlaista kuin todellisuudessa ja jossa hiukkaset eivät ole samanlaisia kuin todellisuudessa.”

Säieteoriassa kysymys on siis puhtaasti teoreettisesta fysiikasta, jolle ei ole kyetty saamaan minkäänlaista kokeellista todistusta.

Jos rehellisiä ollaan, ei oikeasti edes tiedetä, miksi kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuusteoria ja gravitaatio eivät toimi yhteen. Edellä mainitut ajatukset aika-avaruuden atomeista ja säikeistä ovat vain eniten tutkittuja teorioita.

”Jos ongelman luonne tiedettäisiin, oltaisiin ratkaistu jo puolet ongelmasta. Nyt emme edes tiedä, mihin suuntaan pitäisi lähteä”, Räsänen sanoo.

Kaiken teoriaa ei siis syntynyt 1980-, 1990- eikä 2000-luvulla.

”Myöskään viime aikoina ei ole tapahtunut mitään edistystä, päinvastoin”, Räsänen sanoo.
 

Ajatella, että sitä heräisi aamulla ja lukisi Helsingin Sanomista, että kaiken teoria on valmis.

Toivoa kuitenkin on – niin kauan kuin on aikaa.

Räsäsen mukaan tieteelliset läpimurrot fysiikassa tapahtuvat karkeasti jakaen kahta tietä. Osuvasti juuri kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuusteoria ovat hyviä esimerkkejä näistä kahdesta tavasta.

Suhteellisuusteoria syntyi Albert Einsteinin ja hänen kollegoidensa pohdintojen tuloksena.

Einstein oli asiantuntija. Hän tunsi aiemmat teoriat hyvin, ja niistä soveltamalla ja johtamalla hän rakensi erinäisiä ilmiöitä selittävät ja ennustavat suppean ja yleisen suhteellisuusteorian kollegoidensa kanssa.

Tiukan teoretisoinnin ja aivotyön pohjalta teoria oli ikään kuin kerralla valmis, ja sitä voitiin alkaa testata. Teorian synnyllä ei ollut juurikaan tekemistä kokeiden kanssa.

Toisessa päässä taas mennään kokeet edellä. Pääosin tällä tavalla ovat syntyneet kvanttimekaniikan teoriat.

”Pohjalla on teoria. Sitten törmäytetään vaikka hiukkasia, ja tapahtuukin jotain odot-tamatonta. Sitten aletaan tutkia, mistä se odottamaton reaktio johtui, kehitetään teoriaa, tutkitaan taas törmäyttämällä ja niin edespäin”, Räsänen kuvailee.

Ajatella, että sitä heräisi aamulla ja lukisi Helsingin Sanomista, että kaiken teoria on valmis. Mikä muuttuisi?

Räsänen vertaa saavutusta yleiseen suhteellisuusteoriaan ja kvanttimekaniikkaan. Ensimmäinen mullisti käsityksemme universumista, sen historiasta ja tulevaisuudes-ta. Se osoitti esimerkiksi, että maailmankaikkeus laajenee ja ettei se ole ikuinen.

Kvanttimekaniikka taas on osoittanut, että maailma on lopulta epädeterministinen eikä sitä voi ennustaa pienimmällä tasolla – hyvin perustavanlaatuinen oivallus tämäkin.

”Ne auttavat meitä ymmärtämään maailmankaikkeutta ja sen luonnetta. Jos kaiken teoria keksittäisiin, se todennäköisesti mullistaisi käsityksemme maailmankaikkeudesta.”

Toinen seuraus olisivat teknologiset sovellukset. Kaiken teorialle ei voi luvata mitään suoria sovelluksia, mutta uudenlaisessa maailmanselityksessä on aina mahdollisuuksia vaikka mihin.

”Aikoinaan olisi voitu sanoa, mitä väliä sillä on, että tiedetään aineen koostuvan atomeista. Sen ymmärtäminen kuitenkin avasi oven kvanttimekaniikkaan, johon kaikki nykyaikainen teknologia perustuu tietokoneista satelliitteihin.”

Puhumattakaan ydinfysiikasta: meillä ei olisi ydinvoimaa, jos emme tietäisi, että aine koostuu atomeista.
 

”Kysymys on siitä, kauanko ihmiskunnalla on teknologista sivilisaatiota jäljellä.”

Jotkin keksinnöt – kuten ydinfysiikka – saattavat olla myös estämässä sitä, että löytäisimme kaiken teorian.

”Kysymys on siitä, kauanko ihmiskunnalla on teknologista sivilisaatiota jäljellä. Jouk-kotuhoaseiden ja katastrofaalisen ilmastonmuutoksen vuoksi ei ole selvää, miten kauan tieteellinen ja teknologinen kehitys jatkuvat, ennen kuin mennään alaspäin.”

Tarvitaan merkittäviä poliittisia päätöksiä, jotta ihmiskunnan tulevaisuus olisi turvattu, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa harva fyysikko ajattelee, että olisi alueita, joita kuvaavia teorioita ei periaatteessakaan saa sovitettua yhteen.

Kaiken teoria voi siis olla löydettävissä, ja niin kauan kuin on aikaa, on toivoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Jotakin ajatuksia...

Kaiken teoria lienee saavuttamaton, ainakin siinä tapauksessa, jos kaikkeus onkin simulaatio. Se tarkoittaisi sitä että ”ruudulla” pelattavat oliot yrittäisivät jotenkin selvittää peliä pyörittävän ”tietoneen” rakenteen ja pelin ohjelmoijan tuntemattomia päähänpistoja, joissa ei välttämättä edes ole mitään yhtenäistä logiikkaa ;)

Anyway. Ainakin Painovoima ja aika ovat harhaa. Painovoima on tilaan kasaantuneen energian (materian) aiheuttama häiriö aika-avaruudessa, ei mikään erillinen voima itsessään. Ajalla taas selitetään tapahtuvia asioita, jotka väistämättä kyllä tapahtuvat, kun kerran on ryhtynyt tapahtumaan, mutta mitään erillistä aikaa ei itsessään ole olemassa.

Kaikkeuden kuva, se on kuin rypistynyt kuva, jonka oikomiseen tarvitaan koko kaikkeus.

”Viides voima” on etsinnässä. Jos löytyy, menee teoriat jälleen uusiksi - https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/tutki...

Vaikka kaikkeutta ei koskaan pystyttäisikään selittämään yhdellä teorialla, olemme olioina siltikin ehdottomasti suojelemisen arvoisia. Koska muita kaltaisiamme ei ole missään muualla, kaikkeudessa. Siinä ”tietokoneen” ruudulla ;)

Risto Koivula

" Kaiken teoria lienee saavuttamaton, ainakin siinä tapauksessa, jos kaikkeus onkin simulaatio. "

Simulaatio-valeteoria ei voi olla oika kohdan b) mukainen tieteellinen teoria, tieteellisen tiedon perusyksikkö jamasta syystä kuin "luojajumala-teoriakaan", että se ei kerro, kuka sen SIMULOJAN ON SIMULOINUT.

Tällaisia valeteorioita nimitetään PUTKILOOGISIKSI: vika on todellakin LOOGINEN eikä (vain) faktuaalinen, tosiaisoita koskeva: näennäisselittäjä kantaa sisällään tasan samaa ongelmaa kuin alkuperäinenkin ongelma.

Muita putkiloogisia teorioita ovat esimerkiksi "holografiamaailmateoria", "teoria" tjunnasta kuudentena aistina, joka aistii muiden aistinten aistimuksia (Antonio Damasio), "Informaatiota saadaan vain informaatiosta" ("vain kuvaa voidaan kuvata") -valeteoria jne.

https://www.tiede.fi/keskustelu/73452/elon-musk-ny...

" Se tarkoittaisi sitä että ”ruudulla” pelattavat oliot yrittäisivät jotenkin selvittää peliä pyörittävän ”tietoneen” rakenteen ja pelin ohjelmoijan tuntemattomia päähänpistoja, joissa ei välttämättä edes ole mitään yhtenäistä logiikkaa ;)

Anyway. Ainakin Painovoima ja aika ovat harhaa. Painovoima on tilaan kasaantuneen energian (materian) aiheuttama häiriö aika-avaruudessa, ei mikään erillinen voima itsessään. "

Tästä voimien olemassaolosta on puhuttu ennenkin. (Se on myös meikäläisen ammatillista ydinasiaa... mää en tässä nyt pelkästään maallikkofilosofoi - senkään vertaa kuin esimerkiksi Kari Enqvist...)

http://ristojkoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2557...

" Enqvistin perin oudosta olemassaolokäsitysestä kertoo, että hän yhteen aikaan sai päähänsä, että "VOIMIA ei ole olemassa"!

Voimat ovat mm. energioiden reittiderivaattoja ja tilavuusvoimat (-kuormat) ovat energiakenttien (potentiaalien) derivaattoja avaruuskoordinaattien suhteen.

Ei kyllä sovellu enempää fysikaaliseen kuin matemattiseenkaan olemassaoloon, että funktio on olemassa, mutta sen derivaatat eivät olisi YHTÄÄN MISSÄÄN OLEMASSA!

Toki on niin, että voidaan määritellä erilaisia avaruuksia kuten erityisessä suhteellisuusteorias- sa. ja sitten voi käydä, että aivan samassa ilmiössä toisessa koordinattistossa, esimerkiksi newtonilaisessa, vaikuttaa voima kuten gravitaatio, mutta TOISESSA KOORDINAATISOSSA EI VAIKUTA derivaatta SEN KOORDINAATISTON avaruuskoordinaatien suhteen, kuten gra- vitaation tapauksessa yleisessä suhteellisuusteoriassa. MUTTA EI TÄMÄKÄÄN TARKOITA, ETTEI SIINÄ TOSESSA KOORDINAATISTO YHTÄÄN MITÄÄN VOIMIA VAIKUTTAISI (vaikkapa sähködynaamisia)!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIn...

RK 31.08.2011 00:15:12
340912

Kari Enqvist: "Voimia ei ole olemassa"....

http://www.tiede.fi/artikkeli/1402/koulun_fysiikka...

" Koulun fysiikka jumiutui sadan vuoden taakse

10.08.2011

Teksti: Annikka Mutanen

Tiede edistyy, mutta edistyvätkö oppikirjat? Katsastimme lukion fysiikan ja biologian uusimmat kirjat yhdessä yleisön ja arvostettujen tieteen tekijöiden kanssa. Fysiikassa tulos on synkkä, ja biologiastakin puuttuu punainen lanka.

Julkaistu Tiede -lehdessä 8/2011.

... "

" Ajalla taas selitetään tapahtuvia asioita, jotka väistämättä kyllä tapahtuvat, kun kerran on ryhtynyt tapahtumaan, mutta mitään erillistä aikaa ei itsessään ole olemassa. "

"ILman aikaa" on ylipäätään yhtä vähän olemassa mitää vuorovaikutksia kuin ilman avaruuttakaa...

Kirjoittelet aivan kummallisia.

" Kaikkeuden kuva, se on kuin rypistynyt kuva, jonka oikomiseen tarvitaan koko kaikkeus.

”Viides voima” on etsinnässä. Jos löytyy, menee teoriat jälleen uusiksi -

https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/tutki...

" Tutkijat ovat aloittamassa uuden perusvuorovaikutuksen etsintöjä Italiassa, kertoo The Guardian.

Tämä mystinen ”viides voima” voisi auttaa selvittämään maailmankaikkeuden ja pimeän ai- neen saloja. Etsinnän kohteena on todisteita voimasta, joka yhdistäisi tavallisen aineen ja nä- kymättömän pimeän aineen, josta suurin osa kosmoksesta nykykäsityksen mukaan koostuu.

Onnistumisen todennäköisyys on pieni, mutta voiman löytyessä kyseessä olisi yksi merkittä- vimmistä löydöistä fysiikan historiassa. Paras todellisuutta kuvaava teoria selittää vain neljä prosenttia havaittavissa olevasta maailmankaikkeudesta. Loppu on galakseja ympäröivää pi- meää ainetta ja pimeää energiaa, jolla selitetään maailmankaikkeuden kiihtyvää laajenemista. "

Maailmankaikkeus ei laajene kiihtyvästi. Se vuoden 2011 pikanoopeli oli väärä häly.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/10/noopel...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/04/valon-...

" Vaikka kaikkeutta ei koskaan pystyttäisikään selittämään yhdellä teorialla, olemme olioina siltikin ehdottomasti suojelemisen arvoisia. Koska muita kaltaisiamme ei ole missään muualla, kaikkeudessa. Siinä ”tietokoneen” ruudulla ;) "

"Kosminen tieotokone" ei ole tiedettä, vaan uusi, entisiä tyhmempi teologinen jumalakuva.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

En kirjoittele mitenkään erikoisen kummallisia. Ns. aika on vain meidänlaisten olioiden tapa muodostaa hetkellisistä "valokuvista" elokuva, elokuva jota ei ole olemassakaan. Paremmin selitettynä, ole hyvä: https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/2012-09-26/Ai...

Olen täysin samaa mieltä että simulaatioteoria ei selitä mitään kaiken olemuksesta tahi sellaisen alusta, kuten ei selitä tuhannet jumalatkaan. Tai multiversumi-, hologrammi- tahi jousiteoriat yms.

Eläkäämme siis edelleen siinä uskossa että elämme, ja elämme alkuperäisessä luomumaailmankaikkeudessa.

Kaiken teoria, jos sellainen olisi, ei voisi todistaa sitäkään.

Risto Koivula

Kiitoksia kauheasti! Tämä se vasta on aivan totaalista potaskaa...

Mutta Valtaoja tätä myös horissut, mutta ihmiset eivät ole uskoneet silmiään eivätkä korviaan, olettaneet, että tyhmä toimittaja on tyrinyt.

https://www.tiede.fi/keskustelu/39799/ketju/onko_t...

Onko tulevaisuus ja menneisyys todellisia

" Luin Esko Valtaojan haastattelusta

"Se (todellisuus) on aivan toisenlainen, kuin mitä kukaan on osannut aavistaa. Todellisuus ei noudata ihmisen logiikkaa; kaikki filosofit ovat olleet väärässä. Kvantti kumosi Kantin. Aika on yksi ulottuvuus ja siten tulevaisuus on jo olemassa samalla tavalla kuin menneisyyskin, vaikkemme pystykään sitä käsittämään."

http://www.polyteekkari.fi/index.php?k=10699

Onko tämä tieteessä yleisesti hyväksytty teoria? Että kuoleman ja syntymän hetket olisivat olemassa yhtä todellisina kuin nykyhetki

Jos on, niin onko teorialle esitetty vasta-argumentteja? "

https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/2012-09-26/Ai...

" Fysiikka

Janne Luotola

26.9.2012 klo 21:01

Aikaa ei ole

Kelloa ei tarvitse jättää kotiin, mutta aikaa ei ole. Hetket ovat olemassa rinnakkain, ja vain muistimme yhdistää eri hetkiä toisiinsa, kertoo Popular Science.

http://www.popsci.com/science/article/2012-09/book...

Tähtitieteilijä Adam Frank kirjoittaa tuoreessa kirjassaan About Time, ettei aikaa ole olemassa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Frank

Kirjassa Frank esittelee brittiläisen fyysikon Julian Barbourin käsityksen ajattomasta fysiikasta. Aika on asia, johon on mahdotonta tarttua, koska sitä ei ole olemassa. Käsitys on muodostunut perinteisen ja kvanttifysiikan kehityksestä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Julian_Barbour

Isaac Newton ajatteli aikaa jokena, joka virtaa yhtä nopeasti kaikkialla. Albert Einstein mullisti käsityksen yhdistämällä ajan neljänneksi ulottuvuudeksi. Mutta jopa hän piti aikaa yhä muutoksen mittausvälineenä.

Barbourin näkemyksen mukaan ajatus ajasta pitää kääntää ympäri: jokainen hetki on oma kokonaisuutensa, nythetkensä. Elämä on nythetkien sarja, ja nämä hetket ovat olemassa samalla kertaa.

Käsityksen taustalla on ajatus, ettei pidä olettaa olevan olemassa mitään, mitä ei voi havaita suoraan tai edes epäsuorasti.

Silpuksi revitty kirja

Frank havainnollistaa Barbourin ajatusta kuvittelemalla, että romaanista olisi revitty kaikki sivut irti ja viskelty rypistyneinä ympäri lattiaa. Kukin sivu on olemassa yhtä lailla toistensa joukossa – ilman, että niiden välissä on mitään aikaa.

Kun näitä nythetkiä käy läpi hetki hetkeltä, niistä kehkeytyy tarina. Silti järjestyksestä riippumatta kukin hetki on oma täydellinen ja itsenäinen kokonaisuutensa. Kissa, joka hyppää ilmaan, on eri kissa kuin se, joka laskeutuu maahan.

Fysiikka tutkii Barbourin mukaan sitä, kuinka nämä nythetket saadaan ymmärrettyä kokonaisuutena. Muut hetket ovat kunkin hetken näkökulmasta mahdollisuuksia.
Platonin matemaattinen maa

Nythetkiä voi ajatella ikään kuin maisemana. Jokainen asia maisemassa on yksi nythetki, ja niiden muodostama kokonaisuus on Platonian maa (filosofi Platonin mukaan), koska se on ajaton ja noudattaa täysin matematiikan lakeja.

Hyvä puoli Barbourin teoriassa on se, ettei kysymys, mitä oli ennen alkuräjähdystä, horjuta mitenkään teorian uskottavuutta. Alkuräjähdys on teorian mukaan vain yksi, tosin merkityksellinen, maisemakohta Platonian maassa.
Aika muistin illuusiona

Illuusio, että esimerkiksi alkuräjähdys olisi menneisyyttä, johtuu Platoniassa olevista jäljistä. Ainoa todiste siitä, että on jokin ”mennyt” asia, on ihmisen muisti. Mutta muisti on ja toimii aivoista juuri samalla hetkellä kuin ajattelee jotakin, joka on jo tapahtunut.

Samalla tavalla myös esimerkiksi fossiilit ja muut todisteet menneisyydestä ovat läsnä nimenomaan tänä päivänä. Mutta nekin ovat olemassa nyt samalla tavalla kuin aivan uudet asiat ovat olemassa.

Jäljet menneisyydestä selittyvät sillä, että Platonian eri hetkien välillä on yhteyksiä toisiinsa. Nämä yhteydet luovat käsityksen ajasta, tulevasta ja menneestä.

Esimerkiksi Fibonaccin lukusarjassa (1,1,2,3,5…) 3 ja 5 ovat peräkkäin, mutta se ei tarkoita sitä, että ensin olisi kolme, ja vasta sen lakattua olemasta 5 tulisi olemaan.

Barbour on jo esittänyt, kuinka esimerkiksi suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka voidaan selittää Platoniassa. Hänen teoriansa onkin poikkeus muiden fysiikan teorioiden joukossa, joka epäonnistuu selittämään, mitä aika on tai mitä oli ennen aikaa tai mitä tulee sen jälkeen. "

Ei niin alkeellisintakaan tolkkua eikä protia!!!

Miten jumalauta joku kapitalsiten lehti voi julkaista tuollaista skitsosontaa... Ketä helvettiä ne luulee nyt kusettavansa...

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Potaskaa ja sontaa on väittää että on olemassa sellainen itsenäinen asia kuin aika. Tosin en ole sinun huomannut moista väittävänkään, vielä ;) Aikaa siten kun me sitä mittaamme ja sellaisena kuin me sen tunnemme, ei ole olemassa.

Kvanttikoe osoittaa ettei aikaa ole olemassa >>> http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/kvanttikoe-oso...

Risto Koivula

Tämä on kyllä aivan täyttä UFOa, yhtä paksua potaskaa kuin tuo toinenkin juttu..

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/kvanttikoe-oso...

Kvanttikoe osoittaa että aikaa ei ole olemassa
huhtikuu 29, 2017 paatoimittaja Kommentoi

“Teemme valinnan tarkastella ilmiötä joka on mahdotonta, absoluuttisen mahdotonta, selittää millään klassisella tavalla, ja jonka ytimessä on kvanttimekaniikka. Todellisuu- dessa se pitää sisällään ainoan mysteerin.” - Richard Feynman,nobel-palkittu fyysikko (Radin, Dean. Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum Reality New York, Paraview Pocket Books, 2006)

”Ajan” käsite on omituinen, ja kvanttifysiikan maailma on vielä omituisempi. Havaituista ilmiöistä, jotka uhmaavat logiikan ymmärrystämme,ei ole puutetta,nämä tuovat muka- naan ajatuksia ja tunteita - itse tietoisuuden, ja post-materialistisen maailmankuvan uni- versumista. Tämä ei ole sen paremmin esitety klassisen kaksoisrakokokeen avulla, jota fyysikot ovat (toistuvasti) käyttäneet tutkimaan tietoisuuden roolia fyysisen todelli- suuden muokkaamisessa ja siihen vaikuttamisessa. (lähde) Fyysisen materiaalisen universumin dominantti rooli jätettiin taakse heti kun kvanttimekaniikka astui mukaan kuvioon. Se järisytti koko tieteen perustuksia, ja se jatkaa sen tekemistä tänäänkin.

“Pidän tietoisuutta perustavanlaatuisena. Pidän materiaa tietoisuudesta johdettuna. Me emme pääse tietoisuuden taakse.Kaikki mistä me puhumme,kaikki mitä me pidämme olemassaolevana, olettaa tietoisuuden olemassaolon.” — Max Planck, kvanttiteorian alkuunpanija, nobelin fysiikanpalkinnon voittaja vuonna 1918

On olemassa myös toinen uraauurtava, omituinen koe joka on syvästi vaikuttanut ymmärrykseemme todellisuuden luonteesta, erityisesti, sen luonteeseen mitä kutsumme ”ajaksi”.

Koe tunnetaan nimellä ”viivästetyn valinnan” koe, tai ”kvanttipartaveitsi”, ja sitä voidaan pitää kaksoisrakokokeen muokattuna versiona.

Ymmärtääksemme viivästetyn valinnan koetta, täytyy ymmärtää kaksoisrakokokeen kvanttiluonnetta.

...

" https://en.wikipedia.org/wiki/Wheeler%27s_delayed-...

... Conclusions

Ma, Zeilinger, et al. have summarized what can be known as a result of experiments that have arisen from Wheeler's proposals. They say:

Any explanation of what goes on in a specific individual observation of one photon has to take into account the whole experimental apparatus of the complete quantum state consisting of both photons, and it can only make sense after all information concerning complementary variables has been recorded. Our results demonstrate that the view- point that the system photon behaves either definitely as a wave or definitely as a par- ticle would require faster-than-light communication. Because this would be in strong tension with the special theory of relativity, we believe that such a viewpoint should be given up entirely.[24]

Täällä on tuo Wheelerin selitetty havaintovälinetrikiksi (lopussa on laskuvirhe tai merkintävirhe, joka lienee epäolennainen...)

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kcy05t/dcqe.html

Sellaista ABSOTIITTISTA aikaa,jota "jostakin tulisi ja jonnekin menisi" kuin juoksumat- toa, ainnest riippumattomana, ei ole olemassa,kuten ei myöskään absoluuttista ava- ruutta (ja "absoluuttista nopeutta sellaisen suhteen"), mutta tämä ei tarkoita, etteivätkö aika ja avaruus olisi OBJEKTIIVISIA (mittatuskohteensta ja vain siitä periaatteessa määräytyviä) ja objektiivisesti mitattavaissa.

Wheelerin ja eräiden muiden "taaksepäin kulvat ajat" ja "madonreiät" ja "aikamatkailut" ovat huijausta.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #6

Aika on siis asia josta ei ollenkaan olla yksimielisiä, eikä lopullista totuutta aika asiasta ole julistettu.

Risto Koivula Vastaus kommenttiin #7

Aika on fysiikan, viime kädessä kosmologian käsite, joka keekittyy ja tarkentuu käsitteenä noiden teorioiden mukana, joissa sillä lisäksi voi olla eri teorioissa hieman eri merkitys. Nytmennään yleisen suhteellisuusteorian mukaan, vaikka se ei olekaan ainakaan sillä tavalla edes paikallisesti oikeaksi alaueellaan todistettu teoria kuin erityinen suhteellisuusteoria.

Yleinen suhteellisuusteoria perustuu erityiselle suhteellisuusteorialla (mikä usein "unohtuu" höpöteorioissa ja mm. alkupaukkuteorian vulgaariversioissa), jatkavuuden laille, Newtonin laeille (YST:n koordinaatistossa), ja AKSOOMALLE, että hodas ja raskas massa ovat tasan yhtä suuret, ja fysikaalisesti "aivan SAMA ASIA (tässä tapauksessa varuuden ominaisuus).

Aika on objektiivista mutta ei absoluuttista, ilman "muuta fysiikkaakin" olemassa olevaa.

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/time

" Time

a basic form (together with space) of the existence of matter; it consists of the regular coordination of phenomena that are occurring one after another. It exists objectively and is inseparably associated with moving matter.

Measurement. Various branches of science and technology deal with the problem of measuring time, independent of the means and system by which it is recorded. Chronometers— technical means for measuring time and reproducing its units and subdivisions (clocks and other instruments)—are. developed in chronometry. With the aid of special observations of celestial bodies, astronomy makes it possible to monitor the performance of time-recording devices and to determine corrections in time scales.

Even in earliest times, measurements of large and small time intervals were based on astronomical phenomena dependent on the motions of celestial bodies, especially the earth and moon. ... "

Risto Koivula

Räsäsen seuraa "TIETEEN" kolumnistina asettaa parempia kysymyksiä eikä hyväksy pelkkiä julistuksia vieläin perustavammista kysymyksistä:

https://www.tiede.fi/blogit/rajankayntia/mita_vtua...

" Rajankäyntiä

Mitä v**tua??!! Missä energia on?

klo 0:01 | 26.9.2015

"Kaikkihan me tiedämme, mitä energia on", vakuutti psykologian dosentti luennoidessaan yliopistolaisille intuition harhaisuudesta. Siitä, kuinka fysikaalisten, biologisten ja psyykkisten ilmiöiden sekoittaminen selittää uskoa yliluonnolliseen.

Havahduin pohtimaan, että olenko tosiaan satapäisen yleisön ainoa joka ei tiedä, mitä energia on.

Fyysikkona toki tiedän, että energia on ajansuuntaiseen symmetriaan liittyvä Noetherin virta.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Noetherin_teoreema

Siis jotain, joka ei muutu kun aika kuluu. Tiedän myös, että energia on liikeyhtälöiden integroimisvakio.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Integraalifunktio#In...

Eli ehto sille, miten esineet, eliöt ja kaikki oleva liikkuu.

Käytännössä energia on erityinen luku, joka lasketaan tunnetusta säännöstä. Sääntö kertoo, kuinka energian eri muodot – kuten sähkö-, painovoima- ja ydinenergia – lasketaan yhteen kokonaisenergiaksi. Luvun erityisyys käy ilmi, kun sen laskee systeemille, joka ei päästä mitään ulos eikä sisään: tällöin luku pysyy samana, tapahtuipa systeemin sisällä mitä hyvänsä. Energian eri muodot muuttuvat, mutta niiden summa pysyy samana. Tämä ns. energian säilymislaki on tapana lausua näin: eristetyn systeemin kokonaisenergia on vakio.

Kun sanon, etten tiedä mitä energia on, en halua ainoastaan viisastella. Nimittäin energialla on hämmentäviä ominaisuuksia. Ominaisuuksia joita monet eivät tiedä, vaikka uskovat tietävänsä mitä energia on.

Kuten se, että energiaa ei voida paikantaa. Havainnollistan tätä painovoiman avulla.

Jos joen yläjuoksu on 10 metriä korkeammalla kuin alajuoksu, jokaista virtaavaa vesikuutiota kohden vapautuu 100 kilojoulea painovoimaenergiaa. Vapautuva painovoimaenergia muuttuu virtaavan veden liike-energiaksi. Virtaan rakennettu vesivoimala muuttaa painovoimaenergiaa sähköenergiaksi, jota puolestaan käytämme puuron lämmittämiseen, huoneen valaisemiseen ja somessa raivoamiseen.

Jokiesimerkki osoittaa, että painovoimaenergia on todellista. Toisaalta vapaasti putoavassa hississä ei tunne omaa painoaan: putoamisen aikana et tiedä, oletko painottomassa avaruudessa vai vapaassa pudotuksessa kohti maata. Vapaasti putoavassa liikkeessä painovoima siis häviää, hetkellisesti ja paikallisesti. Tämä painovoiman katoamistemppu voidaan tehdä missä hyvänsä milloin hyvänsä.

Painovoiman kadotessa painovoimaenergiakin katoaa samassa kohdassa. Ja kun painovoima voidaan kadottaa joka kohdassa erikseen, painovoimaenergiaakaan ei voida paikantaa mihinkään kohtaan. Painovoimaenergiaa ei siis ole missään, mutta kuitenkin sitä on. Mitä v**tua??!!

Jos epäilet painovoiman kadotusta ja kaipaat järeämpää perustelua, tässä vielä sama kahdessa eri muodossa:

1) Painovoimakenttä ilmenee suhteellisuusteoriassa aika-avaruuden kaarevuutena.

https://en.wikipedia.org/wiki/General_relativity

Kaarevuus on energiaa, mutta mikä hyvänsä kaareva pinta näyttää tasaiselta, kun sitä katsoo riittävän läheltä.

2) Painovoimaenergia lasketaan aika-avaruuden geometrian kertovan metriikan ensimmäisistä derivaatoista, jotka ovat vapaasti putoavan havaitsijan koordinaateissa paikallisesti nollia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_tensor

https://fi.wikipedia.org/wiki/Derivaatta

Entä sitten liike-energia? Eikö se nyt ainakin voida paikantaa liikkuvaan hiukkaseen? Katsotaanpa. Kun lyijyatomi ohittaa avaruudessa leijuvan havaitsijan nopeudella kilometri sekunnissa, atomin liike-energia on noin 1 eV. Atomin näkökulmasta atomi näyttää kuitenkin itse olevan levossa, ja että havaitsija liikkuu kilometrin sekunnissa vastakkaiseen suuntaan. Atomin lepokoordinaatistossa havaitsijan liike-energia näyttää näin olevan 50 megajoulea ja atomin oma liike-energia nolla. Missä liike-energia siis on – lyijyatomissa, havaitsijassa vai molemmissa?

Energian paikantumattomuus saattaa tuntua koko fysikaalisen maailmankuvan kyseenalaistavalta ongelmalta. Todellisuudessa ainoastaan harhainen intuitiomme sanoo, että energian täytyisi olla jossain tietyssä paikassa. Fysiikalle se ei ole ongelma, vaan päinvastoin avaa mahdollisuuksia teorioiden kehittämiselle. Se vihjaa, että tilan, paikan ja avaruuden käsitteet saattavat olla vain karkeistavien aivojemme luomia malleja eli yksinkertaistuksia todellisuudesta.

Olen käsitellyt tässä pelkästään klassista suhteellisuusteoriaa, joten energian paikantumattomuus ei edes edellytä kvanttiteoriaa. Olen myös säästänyt monia muita hämmentäviä energian ominaisuuksia myöhempiin kirjoituksiin.

Jos sinulle on opetettu, että energia on aina jossain, sinua on petetty. Onneksi fysiikka paljastaa petokset ja avartaa maailmankuvaa.

Tästä saa jo vähän somessa raivota.

Risto Koivula

https://www.tiede.fi/blogit/rajankayntia/energia_e...

" Energia ei säily kosmologiassa – entä sitten?

klo 23:59 | 31.10.2015

Energiaan me luotamme. Tämä motto kiteyttää monen aineellisen maailmankuvan. Ei ehkä pitäisi.

Edellisessä kirjoituksessa selvisi, että energiaa ei voida paikantaa. Jos jo energian paikantumattomuus järkyttää, kannattaa vakavasti harkita jatkatko lukemista enää eteenpäin. Etenkin jos energian säilyminen on lähellä sydäntäsi. Sinua on varoitettu!

Totesin viimeksi, että energian säilyminen liittyy ajansuuntaiseen symmetriaan. Laajeneva maailmankaikkeutemme ei kuitenkaan ole symmetrinen ajassa. Menneisyydessä on alkuräjähdys, tulevaisuudessa jotain muuta. Niinpä ei ole aikasymmetriaan liittyvää säilymislakiakaan.

Kirjoitin kuitenkin myös, että eristetyn systeemin kokonaisenergia on vakio. Eli että energia säilyy. Olenko siis kääntänyt takkini lipevästi kuin possua syövä ravimies? En, sillä lupasin energian säilyvän vain eristetyssä systeemissä. Maailmankaikkeus ei ole eristetty systeemi.

Jos sinusta kaikesta huolimatta vahvasti tuntuu, että energian täytyy säilyä myös kosmologiassa, et ole tunteesi kanssa yksin. Jopa kosmologian tutkijoiden keskuudessa on yllättävän yleistä ankkuroitua energian säilymiseen kuin pyhään uskonkappaleeseen. Esimerkiksi Edinburghin yliopiston professori Andrew Liddle vastaa kosmologian oppikirjansa An Introduction to Modern Cosmology sivun 42 kysymykseen "säilyykö maailmankaikkeuden kokonaisenergia sen laajetessa?" sivulla 163 näin: "Energy is always, always, always conserved."

Eräs tapa ymmärtää energian säilymättömyys kosmologiassa on huomata, että yleinen suhteellisuusteoria ei tunne yleistä energian lauseketta, joka sisältäisi ristiriidattomasti myös painovoiman energian. Siinä erikoistapauksessa, että avaruus on kaukaisuudessa laakea, säilyvä kokonaisenergia voidaan laskea. Mutta kaukaisuudessa (eli äärettömyydessä) laakea avaruus tarkoittaa juuri eristettyä systeemiä. Eikä oma maailmankaikkeutemme ole kaukaisuudessa laakea, vaan jatkuu tilastollisesti samanlaisena kaikkiin suuntiin.

Omaa fysikaalista maailmankuvaani energian säilymättömyys ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Nimittäin suhteeni energiaan on puhtaasti välineellinen. Näen energian säilymislain ainoastaan kätevänä ehtoyhtälönä, joka helpottaa ennusteiden laskemista fysiikan teorioista. Samat ennusteethan voidaan laskea suoraan liikeyhtälöistä, jotka määräävät koko systeemin. Tilanteessa, jossa energia ei säily, ennusteiden laskeminen on ainoastaan teknisesti hankalampaa.

Valitettavan usein havaittu energian säilyminen esitetään aukottomaksi todisteeksi henkiä ja muita yliluonnollisia ilmiöitä vastaan. Oikeasti energian säilyminen ei itsessään ole tässä lainkaan riittävä todiste, vaan riittävä todiste on se, että havainnot ja kokeet noudattavat fysiikan lakeja kokonaisuudessaan. Energian säilyminen yksistään rajoittaa vain yhden vapausasteen ja jättäisi pyhille ja epäpyhille hengille vielä valtaisan määrän liikkumavaraa.

Tarinan opetus on se, että jos haluat rakentaa fysikaalisen maailmankuvasi kestävälle pohjalle, sitä ei kannata rakentaa energian varaan. Kestävän pohjan tarjoaa tieteelliseen menetelmään sitoutunut fysiikka. Siis ei "energiaan me luotamme", vaan "fysiikkaan me luotamme".

Toimituksen poiminnat